εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

1. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια και αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων με «Σφραγίδα Αριστείας» από ενωσιακό μέσο.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Στόχος πολιτικής 1: Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ.

Ειδικός Στόχος RSO1.2: Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές.

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 2-1.2-04 και τίτλο « Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) και του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ψηφιακής Καινοτομίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού
Στόχος πολιτικής 4 : Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ειδικός Στόχος ESO4.4: Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή.
3. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 4-4.4-05 και τίτλο «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης Επιχειρήσεων».

 

 Απόφαση 4ης Γραπτής Διαδικασίας 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο