εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Κατάλογος Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας

Κατάλογος Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας

Προς διασφάλιση της αρχής της δημοσιότητας και προς διευκόλυνση των Ειδικών Υπηρεσιών, με απλουστευμένες διαδικασίες, στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, οι ΕΥ δύνανται να καταρτίζουν κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών.

Η ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας.

Η Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Αντίστοιχα παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής.

Ένταξη στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στον κατάλογο της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

  • Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ).
  • ΕΕΕΣ –  Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Συμπλήρωση του εντύπου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης espd.eprocurement.gov.gr με χρήση του xml αρχείου (Λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση του Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021).
  • Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVB).

Δείτε εδώ την τροποποίηση της Πρόσκλησης για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας

Δείτε εδώ το ΕΕΕΣ-Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν τόσο τη γενική κατηγορία όσο και τη συγκεκριμένη υποκατηγορία (όπου υπάρχει) στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ταμείου Υποδομών και με βάση το από 7-5-2019 Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Επενδυτικού Συμβουλίου του Ταμείου Υποδομών, για την επιλογή των κατάλληλων οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του εύλογου ποσοστού απόδοσης (Fare Rate of Return, FRR) στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άρθρου 16 «Περιφερειακές ενισχύσεις για την αστική ανάπτυξη» ή του άρθρου 39 «Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, οι ΕΧΟ δύνανται να αξιοποιήσουν, τον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Υ.Α 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017, που τηρεί η ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα τους εγγεγραμμένους στην Κατηγορία Β.

Προς τούτο καλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στην Κατηγορία Β.

Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

.


 

Επικοινωνία

Όλες οι αιτήσεις και τα λοιπά ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλονται:

– με διαβιβαστικό/έγγραφο υποβολής, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Μεσογείων 56, ΤΚ: 11527, Αθήνα) αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς

– ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές δ/νσεις:

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας:

 


.

Συνημμένα Αρχεία

 

Show Buttons
Hide Buttons