2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 για το ΕΣΠΑ 2021-2027,  η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014   για το ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 αυτού ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την υπ΄αριθμ. 87051/12.09.2022 ΥΑ (ΦΕΚ 4855Β/14.09.2022) έγινε Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της με αριθ. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 (Β’ 1248) Υπουργικής Απόφασης. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 130Α-27/06/2023 η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ του άρθρου 74 του π.δ. 5/2022 μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 συγκροτείται από τις εξής οκτώ (8) Μονάδες:

Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος και Οριζόντιων Θεμάτων
Α2. Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων
A3. Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πορείας του Προγράμματος στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Β1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων έρευνας και καινοτομίας και επιχειρηματικών υποδομών
Β2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων για υποστήριξη των ΜΜΕ περιλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων
Β3. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και υποστήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω του ΕΚΤ
Β4. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων με απαιτήσεις διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και πράξεων ΤΠΕ καθώς και ανάπτυξης εργαλείων πληροφορικής
Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» εδρεύει στην οδό: Λεωφόρος Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα.

Τηλεφωνικός κατάλογος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο