2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027»

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση προς τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας και σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα είναι το εργαλείο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων.

Επίσης εναρμονίζεται, με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών  προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» είναι συμπληρωματική με τις παρεμβάσεις του REACT-EU που χρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα μέτρα στην αγορά εργασίας, υγεία και στήριξη των MME με ρευστότητα και υποστήριξη φερεγγυότητας, επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF ο οποίος χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Συνολικά, το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους περίπου 3,9 δισ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. € προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας και των σχετικών ανθρώπινων δεξιοτήτων.

Με ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία, τα έργα/δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των διαρθρωτικών υστερήσεων της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:

 

2127 Ανταγωνιστικότητα2127 Ανταγωνιστικότητα    2127 Ανταγωνιστικότητα   2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Με τις Δράσεις του Προγράμματος αναμένεται να επέλθουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Επιτάχυνση στη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα
  • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
  • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
  • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας

 Δείτε εδώ το αναλυτικό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

 Υποστηρικτικό Υλικό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο