εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση

Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα κατευθύνεται προς τη μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων. Η ενίσχυση παραγωγικών ή/και καινοτομικών επενδύσεων ΜΜΕ, η ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης για την επίτευξη επιμέρους στόχων (διεθνοποίησης, πράσινου μετασχηματισμού) όσο και κάποιες από τις Δράσεις πρόσβασης στην απασχόληση δύνανται, να υλοποιηθούν μέσω της χρήσης μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις των παρακάτω χρηματοδοτικών εργαλείων:

  • Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και επιμερισμού κινδύνου
  • Δάνεια και εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους
  • Χρηματοδότηση συν-επένδυσης για ωριμότερες επενδύσεις επέκτασης και ανάπτυξης παραγωγής, κ.λπ.
  • Θεματικά Ταμεία (Διεθνοποίηση, Πράσινος Μετασχηματισμός)
Show Buttons
Hide Buttons