εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» συγκροτείται με Πρόεδρο τον Ειδικό Γραμματέα  Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ  του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως μέλη με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν:
Α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ
Β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος, καθώς και εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
Γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Δ) Εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» συμμετέχουν και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ (ΚΚΔ).

Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
α) την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του.
β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων.
γ) τη συμβολή του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές για την χώρα συστάσεις, οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του Προγράμματος.
δ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τα Χρηματοδοτικά Μέσα, στα οποία συνεισφέρει το Πρόγραμμα, καθώς και για τα προβλεπόμενα στο Έγγραφο Στρατηγικής του άρθρου 59 παρ. 1 του Καν. 2021/1060, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση.
ε) την πρόοδο της εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολογήσεων του Προγράμματος και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων τους από την Διαχειριστική.
στ) την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος
ζ) την πρόοδο της υλοποίησης των πράξεων στρατηγικής σημασίας.
η) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου.
θ) την πρόοδο στη ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων δημόσιων οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων.
ι) πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση ενδεχόμενης συνεισφοράς του Προγράμματος στο Πρόγραμμα InvestEU.

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:

α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων και την ένταξη τους στους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών
β) την Τελική Έκθεση Επιδόσεων του Προγράμματος, που συντάσσεται από την Διαχειριστική Αρχή, πριν την διαβίβασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος και κάθε τροποποίησή του·
δ) κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής για την τροποποίηση Προγράμματος, πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ε) την εξαίρεση από την απαίτηση εφαρμογής επιλογών απλοποιημένου κόστους για ορισμένες πράξεις μη κρατικής ενίσχυσης του τομέα έρευνας και καινοτομίας με συνολικές δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, με την οποία συμφωνεί και εισηγείται η Διαχειριστική Αρχή.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μία τουλάχιστον φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Οι αποφάσεις είναι δυνατόν να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».

 

Συνημμένα Αρχεία

ΦΕΚ Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο