2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Στελέχωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τη ΜΟΔ Α.Ε., είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού 
Τυποποιημένο βιογραφικό
Αίτηση 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο