2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Hμερομηνία Έκδοσης: 30/03/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/04/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 005

Προϋπολογισμός: 55.491.416,00 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», των Ταμείων «ΕΤΠΑ», «ΕΚΤ+» και των Δράσεων «ΤΒ5.2- Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ», «ΤΒ6.2- Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ».

Η Δράση στοχεύει στη αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», που εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μέσω μιας κεντρικά διοικούμενης πανελλαδικής δομής Ενδιάμεσου Φορέα. Με το Ν4914/21-03-22, άρθρο 13, παρ.3, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας και θα επιτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», υπό την εποπτεία και ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής στη βάση προκηρύξεων κρατικών
ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4914/2022 και σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν.

Η Δράση περιλαμβάνει: Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΕΠΑΕ, Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΕΠΑΕ για το κλείσιμο των έργων Κρατικών ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια.

Το έργο είναι οριζόντιο και ο συνολικός προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 45.000.000 € (επιμεριζόμενος στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια).

Πληροφορίες: Αντωνία Μαλανδράκη, 2131503645, Email: amalandraki@mou.gr 

 


 

Πρόσκληση 

18/09/2023  Απόφαση Ένταξης Πράξης
26/07/2023  2η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
30/05/2023
  1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
30/03/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
30/03/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο