2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα

 


Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Υποβολή Αιτήσεων: 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως 22.03.2024 και ώρα 15:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
18.000€ έως 30.000€
Διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις Περιφέρειες πλην Αττικής & Ν. Αιγαίου

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000€

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.


Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 19.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 70.200.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα

 


 

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Έμμεσες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

 


 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι).

Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΠΣΚΕ Αίτηση Χρηματοδότησης

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 22.03.2024. Η εξάντληση του προϋπολογισμού πριν την ημερομηνία αυτή οδηγεί αυτόματα σε κλείδωμα των υποβολών της εκάστοτε Κατηγορίας Περιφέρειας και συνεπώς στη μη δυνατότητα οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης που βρίσκονται σε κατάσταση «Σχέδιο».

Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 Επικοινωνιακό Υλικό Δράσης

 

2127 Ανταγωνιστικότητα        2127 Ανταγωνιστικότητα           2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)
Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic) σε μορφή pdf
Συνοψη της Δράσης σε μορφή pdf
Βασικά χαρακτηριστικά των τριών Δράσεων σε μορφή pdf

 


.
Συνημμένα Αρχεία

 

 
Πρόσκληση

11/06/2024  6η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
12/03/2024  5η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
01/02/2024  4η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
28/12/2023  3η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
03/08/2023  2η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
03/04/2023  1η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
15/02/2023  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

.

.

Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

20/06/2024  14η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
20/05/2024  13η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης κατόπιν εξέτασης ενστάσεων
15/04/2024  12η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
15/03/2024  11η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
23/02/2024  10η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
06/02/2024   9η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
29/12/2023   8η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
11/12/2023   7η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
11/12/2023   6η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
30/11/2023   5η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
02/11/2023   4η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
23/10/2023   3η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
06/10/2023   2η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
05/09/2023   1η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης

.

.

Αποφάσεις Έγκρισης/Απόρριψης Eνστάσεων

01/05/2024  Απόφαση έγκρισης/απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

 

 

Αποφάσεις Ένταξης στο ΟΠΣ

15/03/2024  2η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο ΟΠΣ
12/02/2024  1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο ΟΠΣ
17/11/2023  1η Απόφαση Ένταξης στο ΟΠΣ

.

.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

21/03/2023  Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού

.

.


Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

24/02/2023  Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

.

.

Σημαντικές Ανακοινώσεις 

14/03/2024  Ανακοίνωση για την Προθεσμία υποβολών της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
04/10/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας
02/08/2023  Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)
14/07/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 
09/06/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 
05/05/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 
31/03/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 

.

.

Επιστροφή στη σελίδα της Δέσμης Δράσεων 

 

Ενημέρωση – Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με τους παρακάτω τρόπους:

Δια ζώσης

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού – Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ωράριο : Δευτέρα – Παρασκευή : 10:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.

Τηλεφωνικά

Στο 801 11 36 300 (κλήση μόνο από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση)
Ωράριο : Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00 π.μ. – 04:30 μ.μ.

E-mail: infoepan@mou.gr

  2127 Ανταγωνιστικότητα
  2127 Ανταγωνιστικότητα
  Μετάβαση στο περιεχόμενο