logo_antagwnistikothta

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοχώρου

Όροι χρήσης και Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκεντρώνει συνολικά τις πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Στόχος της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία και σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Με την υπηρεσία της εγγραφής στο Newsletter, η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες, εφόσον το επιθυμούν, να συμπεριληφθούν σ’ αυτή και να παραλαμβάνουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με προκηρύξεις, προσκλήσεις, νέα και ενδιαφέροντα και εκδηλώσεις. Τα προσωπικά στοιχεία που καλούνται να συμπληρώσουν στις σχετικές φόρμες του Newsletter αλλά και στη Φόρμα Επικοινωνίας, αποτελούν αντικείμενο προστατευόμενο από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, απλά διατηρούνται σε αρχεία από την ιστοσελίδα καθαρά για λόγους στατιστικής και επικοινωνίας. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»  εγγραφή ή όχι ενδιαφερόμενου στην λίστα αυτή ή τυχόν διαγραφή του. Για τις ανάγκες της ιστοσελίδας διατηρείται αρχείο προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς έχουν γνωστοποιηθεί σ’ αυτό από συνεργάτες και επισκέπτες του, το οποίο προστατεύεται και διαχειρίζεται από την ιστοσελίδα με απόλυτο σεβασμό και σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την διαγραφή ή την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.


Παραίτηση από ευθύνη

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα σχετικά με το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της ΕΕ και του Ελληνικού Κράτους μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Οι πληροφορίες αυτές δεν αναφέρονται σε ή σχετίζονται με υποθέσεις ή περιπτώσεις υπαγωγής φυσικών ή νομικών προσώπων, δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, έχουν μόνο ενημερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα απευθυνόμενες στους υποψήφιους τελικούς δικαιούχους, τους ωφελούμενους και το κοινό στόχο. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» διατηρεί ακέραιη την αρμοδιότητά της να αξιολογεί, επιλέγει, εντάσσει, παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί τις πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σύμφωνα προς το ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό κανονιστικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο κάθε πράξης χρηματοδότησης.
  • Πληροφορίες που είναι κατά το δυνατό επίκαιρες, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μεριμνά για το επίκαιρο και την πληρότητα των πληροφοριών δεν ευθύνεται όμως για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες αυτών.
  • Πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με ιστοχώρους εκτός της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και μη ελεγχόμενους από αυτή, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη.

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και το περιεχόμενο αυτής έχουν αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν υποκαθιστούν, ούτε υπερισχύουν των επίσημων εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων της Διαχειριστικής Αρχής. Τυχόν εξειδικευμένες διευκρινίσεις αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ενώ μπορούν να αναζητούνται από ειδικευμένους ανά περίπτωση επαγγελματίες.

Επίσης, στόχος της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» είναι να ελαχιστοποιήσει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον χώρο της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παροχή της υπηρεσίας αυτής δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει με συνδέσμους, ή από τις διαφημίσεις που ενδεχομένως φιλοξενεί, παρέχει δε μόνο το μέσο για την προβολή ή τη διασύνδεση τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ορθότητα τους.


Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

Οι τίτλοι, σήματα, λογότυπα, απεικονίσεις και λοιπές ενδείξεις που συνδέονται ή αφορούν ή προσδιορίζουν ή αναφέρονται στην ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα», το ΕΠΑΝ ΙΙ ή οτιδήποτε άλλο τα προσδιορίζει κατά ταυτότητα ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Show Buttons
Hide Buttons