εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Δημοσιεύθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Δανείων  (Ταμείο Επιχειρηματικότητας) ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου συστάθηκε με στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

Ο σκοπός του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη  χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας μεγάλο εύρος των χρηματοδοτικών αναγκών τους με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας τους, την βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές. Αποτελεί τη συνέχεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ  που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  περιλαμβάνει παροχή δανείων επενδυτικού σκοπού για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού, με τη συγχρηματοδότηση Ταμείου-Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού σε αναλογία 40:60 αντίστοιχα και δυνατότητα επιδότησης μέρους του επιτοκίου υπό προϋποθέσεις.

Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί  μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Ταμείο Δανείων υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης  έως την Τρίτη 26/3/2024 και ώρα 16:00 μ.μ . Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση και εξειδικεύονται στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ανά Ταμείο.

Show Buttons
Hide Buttons