2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο “Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”

2127 Ανταγωνιστικότητα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο “Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο “Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ημερομηνία Έκδοσης: 26/02/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/02/2024
Τελευταία ημέρα υποβολής: 08/04/2024  και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ

Κωδικός Πρόσκλησης: 249790

Προϋπολογισμός: 500.000.000 €

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, (εφεξής καλούμενος «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» ή «ΧΟ») που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» (εφεξής «Ταμείο Εγγυοδοσίας» ή «Ταμείο») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (εφεξής «ΕΑΤ»).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, το οποίο αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ» και λειτουργεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα, εντός της ΕΑΤ, η οποία εκτελεί και χρέη διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου. Σκοπός του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εφεξής «ΜμΕ») μέσω της παροχής δανείων (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού, κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης και δανείων επενδυτικού σκοπού) με ευνοϊκούς όρους.

 


.

Συνημμένα Αρχεία

.

Πρόσκληση 

26/02/2024  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
26/02/2024  Παράρτημα Ι (pdf)
26/02/2024  Παράρτημα Ι (word)
26/02/2024  Παράρτημα II (pdf)

.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

19/03/2024  Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο