εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ολοκλήρωση εντάξεων των Φορέων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”»

Ολοκλήρωση εντάξεων των Φορέων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”»

Ολοκλήρωση εντάξεων των Φορέων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”»

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι ολοκληρώθηκε η ένταξη των Φορέων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS), που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”» σε ποσοστό έως 50% και  με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο.

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 10.358.074,59 € για το σύνολο της χώρας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ώστε να καλυφθεί και το υπόλοιπο ποσοστό του επιλέξιμου προϋπολογισμού των ΕΚΨΚ από το ΕΤΠΑ σε συνέργεια με το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».   Όλα τα έργα είναι διάρκειας 36 μηνών.

 

Ειδικότερα οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), οι οποίοι εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι οι εξής:

SmartAttica-AtHeNAI: Ο ΕΚΨΚ SmartAttica-AtHeNAI, ο οποίος  αποτελείται από 15 εταίρους με συντονιστή το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  έχει ως στόχο την ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στην Ελλάδα και τελικό σκοπό τη βελτίωση της Ψηφιακής Ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ και των δημόσιων φορέων κάθε βαθμίδας. Η θεματική εστίαση είναι στις περιοχές της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Κινητικότητας και τέλος Τουρισμού και Πολιτισμού που συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από 50% του ΑΕΠ της χώρας και είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξή της. Οι τρείς αυτές κατευθύνσεις είναι ταυτόχρονα και συμβατές με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δράσεις για πράσινη, βιώσιμη, ψηφιακή ανάπτυξη.

Το συγκεκριμένο Hub έχει βάσεις σε υπάρχοντα clusters και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αναλαμβάνοντας έτσι και τον ρόλο ενός ισχυρού εργαλείου εφαρμογής των πολιτικών προτεραιότητας και για την Ελλάδα. Το Smart Attica διαθέτει πολύ σημαντικές υποδομές και εγκαταστάσεις, από 5G και HPC στο campus του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος όπου ψηφιακές εφαρμογές κάθε τύπου μπορούν να συναναπτυχθούν, να αναλυθούν και να δοκιμαστούν σε λειτουργία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 5.987.186,07 € με τη στήριξη από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 3.264.794,07 €.

smartHEALTH: Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) smartHEALTH, ο οποίος  αποτελείται από 10 εταίρους με συντονιστή το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, είναι μια υπηρεσία μιας στάσης, η οποία στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Το smartHEALTH παρέχει πρόσβαση σε συμβούλους με ειδικές τεχνικές γνώσεις και σε εξελιγμένες υποδομές για πειραματισμό έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προχωρούν σε δράσεις “δοκιμής πριν την επένδυση”, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παράλληλα, ο κύριος στόχος του smartHEALTH είναι να ενθαρρύνει την ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων και της Κυβερνοασφάλειας από τη βιομηχανία (ΜμΕ και εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αυξάνοντας την ανταγωνιστική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 3.622.378,00 € με τη στήριξη από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 1.811.189,00 €.

GR digiGOV-innoHUB: Ο ΕΚΨΚ GR digiGOV-innoHUB,  ο οποίος  αποτελείται από 16 εταίρους με συντονιστή το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε., στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων καινοτομίας των ΜμΕ και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όσον αφορά την προδιαγραφή, την υιοθέτηση, τη χρήση και την προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ο κόμβος θα αποτελέσει τον ενορχηστρωτικό κοινό άξονα για όλα τα έργα που εκτελεί η ΕΔΥΤΕ προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυβέρνησης στην Ελλάδα, αποτελώντας την “υπερκείμενη αρχιτεκτονική” για την παροχή υπηρεσιών και διαδικασιών μέσω του gov.gr και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και αξιοποιώντας τη θεμελιώδη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης. Ο εν λόγω Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας αναμένεται να ενισχύσει την κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών του δημόσιου τομέα και των ΜμΕ, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών, που θα είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ψηφιακές δεξιότητες των ενδιαφερομένων μερών των δημόσιων υπηρεσιών, είτε αυτοί περιλαμβάνουν τελικούς χρήστες (δηλαδή πολίτες και ΜμΕ), είτε παρόχους υπηρεσιών, είτε παρόχους τεχνολογίας (δηλαδή καθιερωμένες τεχνολογικές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 5.821.600,36 € με τη στήριξη από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 3.182.091,36 €.

DIGIAGRIFOOD: Ο ΕΚΨΚ #DigiAgriFood,  ο οποίος  αποτελείται από 6 εταίρους με συντονιστή τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, στοχεύει να ενδυναμώσει το ψηφιακό και το πράσινο μετασχηματισμό όλου του φάσματος της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας, με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις ΜμΕ και τον δημόσιο τομέα. Εξειδικεύεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, στο δίκτυο επικοινωνίας “internet of things”, αλλά και σε προηγμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και συμβάλλει άμεσα στους στόχους του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».

Ειδικότερα ο συγκεκριμένος κόμβος συμβάλει στην επίτευξη των κοινών κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης, όπως αυτοί ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, της ενίσχυσης και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και της αύξησης της αυτονομίας της. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο κόμβος του #DigiAgriFood θα χρησιμοποιήσει πέντε “one-stop-shops” και δέκα “antennas/spot”, τα οποία σχεδιάζονται να λειτουργήσουν ως σημεία εξυπηρέτησης και επικοινωνίας των στόχων του κόμβου, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του κόμβου για να διασφαλιστεί η άμεση αλληλεπίδραση με τις ομάδες-στόχους. Βασικό στόχο αποτελεί επιπλέον και η συμπληρωματική τεχνογνωσία των εταίρων σε συγκεκριμένα στάδια του έργου, καθώς και η επιτυχία αποτελεσματικής συνέργειας μεταξύ τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 4.200.000,32 € με τη στήριξη από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 2.100.000,16 €.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας από τη σελίδα της Πρόσκλησης  

 

Show Buttons
Hide Buttons