2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων

2127 Ανταγωνιστικότητα

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/05/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 03/06/2024 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/08/2024 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 015

Προϋπολογισμός: 8.187.400,00€

 

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και του Ταμείου «ΕΚΤ+».

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 η οποία για λόγους διαχειριστικούς αποσύρεται από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στο οποίο είχε ενταχθεί, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Η Δράση αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση 4.000 εργαζόμενων όλων των κλάδων της οικονομίας σε θέματα διαχείρισης έργων, με στόχο:
• Την ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας ανθρωπίνου δυναμικού, πιστοποιημένων υπευθύνων έργων σε ένα μεγάλο εύρος στοχευόμενων τομέων.
• Την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών στους κλάδους αιχμής της οικονομίας, ώστε να επιτυγχάνουν τους επιχειρησιακούς στόχους και να κατανοούν και να προσαρμόζονται στις αλλαγές και τις εξελίξεις.
• Την αποτελεσματική διαχείριση των έργων του ιδιωτικού τομέα ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των διάφορων δράσεων.

Κεντρικό στόχο της δράσης αποτελεί η ενθάρρυνση επιχειρησιακών πρακτικών ανάπτυξης και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων με στόχο αφενός την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού και των οικονομικών προοπτικών τους, αφετέρου και σε συνδυασμό, τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ασφάλειας, των αμοιβών και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων τους.

Πληροφορίες: Μαριστέλλα Σγουρού, 2131503774, Email: msgourou@mou.gr 

 


 

Συνημμένα Αρχεία

.

Πρόσκληση

31/05/2024  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
31/05/2024  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο