2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Ένταξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ένταξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Ένταξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε πηγές χρηματοδότησης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος αναμένεται να δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταμείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και στην συνέχεια το Ταμείο Συγχρηματοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ).  Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια. Συγκριτικά, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ήταν μόνο ταμείο παροχής συγχρηματοδοτούμενων δανείων.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο