2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/12/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/12/2023 και ώρα 15:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/12/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 011

Προϋπολογισμός: 500.000.000,00€

 

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Δράση, σύμφωνα με τη σχετική εξειδίκευση, αφορά στην σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και δη των ΜΜΕ μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς μια αποτελεσματική αγορά χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι ΜΜΕ να μπορούν να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους.

Σημείωση: H παρούσα Πρόσκληση δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

 Πρόσκληση 

18/12/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
18/12/2023   Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης 

 

Αποφάσεις Ένταξης

27/12/2023  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)»

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο