εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ένταξη του έργου digiGOV-innoHUB στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Ένταξη του έργου digiGOV-innoHUB στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Ένταξη του έργου digiGOV-innoHUB στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Ακόμα ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) εντάσσεται στη Δράση «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS)»  του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Συγκεκριμένα, εντάσσεται  η πράξη GR digiGOV-innoHUB συνολικού προϋπολογισμού 5.821.600,36 € με τη δημόσια δαπάνη του Προγράμματος να ανέρχεται στα 3.182.091,36 €.

Η Πράξη GR digiGOV-innoHUB στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών  δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων καινοτομίας των ΜμΕ και των οργανισμών του δημόσιου τομέα όσον αφορά την προδιαγραφή, την υιοθέτηση, τη χρήση και την προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στόχος της Δράσης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» είναι η στήριξη και η επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας και η μεταφορά των ωφελειών στους  πολίτες, στις δημόσιες διοικήσεις και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση.  Μέσω της Δράσης χρηματοδοτούνται οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα και για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους ως έργα συνέργειας σε ποσοστό έως και 100%.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 10.358.074,59 €.

Πέρα από την αναφερόμενη  Πράξη,  στην Δράση έχει ενταχθεί πρόσφατα και ο ΕΚΨΚ «Ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινη μετάβαση της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα – DIGIAGRIFOOD» συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,32€  με τη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»,  να ανέρχεται σε 2.100.000,16€.

Δείτε την Απόφαση Ένταξης εδώ

Περισσότερα για τη Δράση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons