εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων των Ειδικών Στόχων 1.1, 1.3 και 4.4 του Προγράμματος

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων των Ειδικών Στόχων 1.1, 1.3 και 4.4 του Προγράμματος

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων των Ειδικών Στόχων 1.1, 1.3 και 4.4 του Προγράμματος

Έγκριση  μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας».

Στόχος Πολιτικής 1: «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ». 

Ειδικός Στόχος 1.1: «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)».

1.  Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ερευνώ – Καινοτομώ», με επικαιροποίηση του κειμένου στην συνέχεια παρατηρήσεων της ΕΥΚΕ, στο πλαίσιο της διατύπωσης γνώμης, χωρίς διαφοροποιήσεις

2.  Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Διμερής επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου» της Δράσης 1-1.1-03 «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία», με αποδοχή της πρότασης μέλους της Επιτροπής για την εφαρμογή της και στις λοιπές Προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Δράσης 1-1.1-03 και την προσθήκη σχετικής παραγράφου.

3.  Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1-1.1-04 «Ανάπτυξη Καινοτομιών στον Τομέα της Μικροηλεκτρονικής».

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας».

Στόχος Πολιτικής 1: «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ»

Ειδικός Στόχος 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)»

4.  Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων, στο πλαίσιο της Δράσης 2-1.3-06 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση», με αποδοχή πρότασης μέλους της Επιτροπής για την αναδιατύπωση της εξειδίκευσης του κριτηρίου 6 «Δέσμευση ολοκλήρωσης» του «Ελέγχου Επιλεξιμότητας 2ου Σταδίου».

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού».

Στόχος Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».

 Ειδικός Στόχος 4.4: «Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή».

5.  Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) 2021 – 2027, πλην κρατικών ενισχύσεων.

 

Απόφαση 7ης Γραπτής Διαδικασίας 

Show Buttons
Hide Buttons