2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων των Προτεραιοτήτων 1 και 2 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων των Προτεραιοτήτων 1 και 2 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο Δράσεων των Προτεραιοτήτων 1 και 2 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων :

Επενδυτική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας.
Στόχος πολιτικής 1 : Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ.

Ειδικός Στόχος RSO1.1: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.
1. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 1-1.1-02 και τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας», με συνημμένη αναλυτική εξειδίκευση των κριτηρίων και Παραρτήματα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., της εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και της ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Στόχος πολιτικής 1 : Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ.

Ειδικός Στόχος 1 iii: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.
1. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 2-1.3-03 και τίτλο «Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα».

 

 Απόφαση 3ης Γραπτής Διαδικασίας 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο