εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 80.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ποσοστού 24%, ποσού 19.200 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 99.200€.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 28/05/2024 και ώρα 14:00.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

CPV: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (CPV: 79400000-8 ) και συμπληρωματικά Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης (CPV:79411000 – 8).

Συγχρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

 Συνημμένα Αρχεία

29/04/2024  Απόφαση και Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
29/04/2024  Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
29/04/2024  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Show Buttons
Hide Buttons