2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ongoing Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ongoing Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ongoing Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «On-going Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 200.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ποσοστού 24%, ποσού 48.000€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 248.000€. 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 09/07/2024 και ώρα 14:00.

 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

CPV: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (CPV: 79400000-8 ) και συμπληρωματικά Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης (CPV:79411000 – 8).

Συγχρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», κωδικός ΠΔΕ: 2024ΣΕ15170000 (Κωδ ΟΠΣ: 6000520) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 Συνημμένα Αρχεία

03/06/2024  Απόφαση και Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
03/06/2024  Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
03/06/2024  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο