2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

2127 Ανταγωνιστικότητα

8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολήςπεντακόσια δώδεκα (512) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 5.398.735,44€ εγκρίνονται και εκατόν σαράντα (140) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3.863.631,66 € με αιτούμενη ΔΔ 1.977.465,74 € απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια τριακόσια εννέα (1.309) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 18.948.095,62 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται στις 1.819 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 26.729.606,79€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 51.639.284,26 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο