εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

13 Φεβρουαρίου, 2023

13 Φεβρουαρίου, 2023

13 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση τροποποίησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ,η οποία αφορά (α) στον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης των 12 μηνών, (β) στον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπαγωγής και (γ) στο χρόνο υποβολής των αιτημάτων καταβολής της 2ης και 3ης δόσης της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα μετά την έναρξη εργασιών τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
13 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες και 132 ημέρες, από 39 μήνες και 132 ημέρες όπως ίσχυε, συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Show Buttons
Hide Buttons