εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

15η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

15η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

15η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των επόμενων κατά σειρά υποβολής στο ΟΠΣΚΕ, ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στη Δράση.

Ειδικότερα εκ των ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι πέντε (5) αφορούσαν σε εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης και οι ογδόντα τέσσερεις (84) ενστάσεις σε απορριφθείσες, σύμφωνα με τις Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασής τους, πενήντα εννέα (59) ενστάσεις εγκρίνονται, είκοσι δύο (22) απορρίπτονται και οκτώ (8) εγκρίνονται μερικώς. Ειδικότερα, από τις πέντε (5) ενστάσεις των εγκεκριμένων αιτήσεων οι τρεις (3) γίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους και οι δύο (2) εγκρίνονται μερικώς.

Από τις ογδόντα τέσσερεις (84) ενστάσεις των απορριφθεισών οι πενήντα έξι (56) εγκρίνονται στο σύνολό τους, οι είκοσι δύο (22) απορρίπτονται και οι έξι (6) εγκρίνονται μερικώς, με τις τρείς (3) ενστάσεις να αλλάζουν κατάσταση, διαμορφώνοντας σε πενήντα εννέα (59) το σύνολο των αιτήσεων που προχωράει προς έγκριση και είκοσι πέντε (25) το σύνολο των αιτήσεων που παραμένουν απορριφθείσες.

Επιπλέον, η τροποποίηση της Απόφασης αφορά στην έγκριση πενήντα εννέα (59) αιτήσεων χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 797.356,24€, κατόπιν έγκρισης του αιτήματος ένστασής τους.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η 15.02.2023.

Η εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνει και την τροποποίηση του προϋπολογισμού για πέντε (5) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης με επιπρόσθετο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 30.735,05€ και επιπρόσθετη δημόσια δαπάνη 15.367,55€, κατόπιν έγκρισης της ένστασής τους.

Με την Απόφαση, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εννιακόσια τριάντα επτά (1.937), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 27.915.508,56 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση, ανέρχονται στις 2.497 αιτήσεις χρηματοδότησης, αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 36.586.481,69 € και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 70.740.853,78 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο