2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

2 Φεβρουαρίου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

2 Φεβρουαρίου, 2023

2 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της Δράσης  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»  του ΕΠΑνΕΚ σύμφωνα με την οποία η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρατείνεται κατά τρεις μήνες και μέχρι το αργότερο την 31-12-2023.
2 Φεβρουαρίου 2023
Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας. Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2 Φεβρουαρίου 2023
Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο