εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων του Ειδικού Στόχου 1.ii του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων του Ειδικού Στόχου 1.ii του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων του Ειδικού Στόχου 1.ii του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

  • 1 . Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 2-1.2-01 και τίτλο «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», με συνημμένο το Παράρτημα «Όροι και Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και με Ενδιάμεσο Φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ.
  • 2 . Νέα έκδοση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 2-1.2-02 και τίτλο «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», με συνημμένο το Παράρτημα «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».
  • 3. Νέα έκδοση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 2-1.2-03 και τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», με συνημμένο το Παράρτημα «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».

 

Απόφαση 1ης Γραπτής Διαδικασίας

 

Show Buttons
Hide Buttons