2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

2127 Ανταγωνιστικότητα

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/12/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/12/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2024 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 010

Προϋπολογισμός: 180.000,00€

 

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), ως ενδιάμεσου φορέα του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”, για τις παρακάτω ενέργειες :

– Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, καθώς και το κλείσιμο της ΠΠ 2014 – 2020.

– Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας ενδιάμεσου φορέα. – Ενέργειες Δημοσιότητας και Πληροφόρησης

– Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού/Εξωτερικού

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια.

Πληροφορίες: Ελένη Ζώγγου, 2131503784, Email: elenzogg@mou.gr

 


 

Πρόσκληση

04/12/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
04/12/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

 

Αποφάσεις Ένταξης

29/12/2023  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας»

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο