εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/12/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/12/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2024 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 010

Προϋπολογισμός: 180.000,00€

 

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), ως ενδιάμεσου φορέα του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”, για τις παρακάτω ενέργειες :

– Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, καθώς και το κλείσιμο της ΠΠ 2014 – 2020.

– Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας ενδιάμεσου φορέα. – Ενέργειες Δημοσιότητας και Πληροφόρησης

– Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού/Εξωτερικού

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια.

Πληροφορίες: Ελένη Ζώγγου, 2131503784, Email: elenzogg@mou.gr

 


 

Πρόσκληση

04/12/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
04/12/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

 

Αποφάσεις Ένταξης

29/12/2023  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας»

Show Buttons
Hide Buttons