εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΥΔ Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΥΔ Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΥΔ Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/12/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/02/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+

Η δράση αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ώστε αυτή να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της. Ενδεικτικά:
–  Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων
–  Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων
–  Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
–  Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος φορέων, ΕΦΔ, δικαιούχων, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, με διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς και λοιπές συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κλπ.
–  Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, και ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και διαχειριστικής επάρκειας των οικονομικών και των κοινωνικών εταίρων, των δικαιούχων και των φορέων προγραμματισμού και υλοποίησης

Το έργο είναι οριζόντιο και ο συνολικός προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 3.500.000 € (επιμεριζόμενος στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια).

Πληροφορίες: Χαρίκλεια Δελημήτσου, 2131503632, Email: chdelimitsou@mou.gr 

 


 

Πρόσκληση

23/12/2022  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
23/12/2022  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

 

Αποφάσεις Ένταξης

18/01/2024   Τροποποίηση των Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας με κωδ. ΟΠΣ 6000520, 6000340 και 6000544 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1197 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
31/03/2023  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Π. “Ανταγωνιστικότητα”»

Show Buttons
Hide Buttons