εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Ταμείο Εγγυοδοσίας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Ταμείο Εγγυοδοσίας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Ταμείο Εγγυοδοσίας

Η δημιουργία του Ταμείο Εγγυοδοσίας συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση και την ευημερία των υφιστάμενων και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Το Ταμείο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χώρα μας, προσφέροντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη ρευστότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους. Η μηδενική προμήθεια εγγύησης, η περίοδος χάριτος και η επιδότηση επιτοκίου καθιστά τις χρηματοδοτήσεις πιο προσιτές, ενώ η ανακυκλούμενη πίστωση παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται οι ΜμΕ για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού παρέχουν τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, να επεκταθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

.

Προϋπολογισμός: 300.000.000€

 Ο Προϋπολογισμός κατανέμεται ανά Υποταμείο ως εξής:

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» € 230 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 1,642 δις..
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» € 30 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 150 εκ..
 • Ποσό ύψους €40 εκ. έχει δεσμευθεί για την επιδότηση του επιτοκίου.

 Η συνολική μόχλευση που θα δημιουργήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 1,792 δισ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.

.

Είδη Δανείων 

 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού με Ανακυκλούμενη Πίστωση

 


 

Υποταμεία και Δικαιούχοι

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.

 • Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.
 • Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

.

 Ύψος Δανείων

Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται, ανά κατηγορία Υποταμείου, ως εξής:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Για τα επενδυτικά δάνεια: 

 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ. 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ήτοι καθεστώς de-minimis).

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης: 

Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (Καθεστώς ενίσχυσης άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

.

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»

Για τα επενδυτικά Δάνεια: 

Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης: 

Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις €10 χιλ. και αφορά τις δύο κατηγορίες Υποταμείου.

.

Ποσοστό εγγύησης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει τα ακόλουθα ποσοστά εγγυήσεων ανά Υποταμείο:

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 70%.
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 80%.

.

 Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων 

 Πέραν της εγγύησης που παρέχει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να ζητήσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες). Αναλυτικά:

 • Για δάνεια ύψους έως € 50.000, λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
 • Για δάνεια ύψους από € 50.001 και άνω, λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

 


 

Διάρκεια δανείου-εγγύησης  

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από το Υποταμείο και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο υπάγεται, ως ακολούθως:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Επενδυτικά Δάνεια 

 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

..

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»

Επενδυτικά Δάνεια

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

 


 

Επιχορήγηση και προϋποθέσεις λειτουργίας του Ταμείου

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% (ή αλλιώς κατά 200bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς. Το μέγιστο επιτόκιο που δύναται να χρεώνει ανά κατηγορία επένδυσης, βάσει της προσφοράς του κάθε πιστωτικό ίδρυμα  αναγράφεται στον πίνακα επιτοκίων και εξασφαλίσεων, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της HDB

Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 30% του κεφαλαίου του δανείου.

Για χρηματοδοτήσεις έως € 50.000, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

 Διευκρινίζεται ότι στο Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου εφόσον δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ κατά το παρελθόν.

 


 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ η υποψήφια προς χρηματοδότηση επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση:

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr/ . Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr/  όπου καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Γ. Στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγησή της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συμπληρώνει Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB, μέσω του δικτυακού τόπου https://esgtracker.hdb.gr/. Η συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να δύναται να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ALPHA BANK Α.Ε.
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 • ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

 


 

Συνημμένα Αρχεία

.

Πρόσκληση 

1η τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΕΧΟ – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Παράρτημα Πρόσκλησης
1η τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ

.

Συχνές Ερωτήσεις 

Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων

.

Πρόσθετα Αρχεία

Οδηγός υποβολής αιτήσεων στο KYC
Επιτόκια – Εξασφαλίσεις τραπεζών

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο