εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΙΙ (ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ – EQUIFUND II)

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΙΙ (ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ – EQUIFUND II)

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΙΙ (ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ – EQUIFUND II)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/02/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/02/2024 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2024 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 012

Προϋπολογισμός: 200.000.000,00€

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΤΠΑ» και των Δράσεων «3-1.1-1.3-01-EQUIFUND II».

Η Δράση σύμφωνα με την σχετική εξειδίκευση αφορά στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equity Fund of Funds) με την επωνυμία «ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ / EQUIFUND II» με σκοπό την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας καθώς & την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών των επιχειρήσεων με έμφαση στην προώθηση της ίδρυσης & ανάπτυξης καινοτόμων & νεοφυών δυναμικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα η δράση αφορά στη σύσταση του 1ου θεματικού χρηματοδοτικού εργαλείου (Ταμείου) επιχειρηματικών συμμετοχών με διαχειριστή (δικαιούχο) το EIF για τη χορήγηση επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital & private equity) σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν αναδειχθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες (Multiannual Financial Framework 2021-2027).

 


 

Συνημμένα Αρχεία

.

Πρόσκληση

27/03/2024  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
23/02/2024  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
23/02/2024   Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

.

Αποφάσεις Ένταξης

10/05/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ / ΕQUIFUND II»

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο