εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027»

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027»

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υλοποίησης των Δράσεων «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» και «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων Δράσεων έχει δημιουργηθεί μία σημαντική δυναμική και προοπτική ανάπτυξης στο χώρο της Μεταφοράς Τεχνολογίας, η οποία έχει ενισχυθεί από παράλληλες πρωτοβουλίες, όπως η ψήφιση του νόμου για τους τεχνοβλαστούς (ν.4864/2021), η ψήφιση του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ν.4957/2022), η υποστήριξη Δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μεταφορά τεχνολογίας κλπ.

Στόχος της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με ενσωμάτωσή τους σε εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας, προκείμενου να συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και τη βελτίωση των εθνικών δεικτών καινοτομίας. Αντικείμενο της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3.

Προϋπολογισμός: 25.000.000€

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.


Επιλέξιμοι Φορείς

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και Ερευνητικούς Φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης.
  • Ερευνητικοί Φορείς του Άρθρου 13Α του ν.4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β, μεμονωμένοι ή σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους Ερευνητικούς Φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Η χρηματοδότηση θα καλύψει τρεις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχει μια Μονάδα/Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και συγκεκριμένα:

Α. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας (αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας, δαπάνες ανάπτυξης proof-of-concept κλπ.).

Β. Στελέχωση & Οργάνωση των Μονάδων/Γραφείων και των πιθανών Συνεργατικών Δικτύων Μεταφοράς Τεχνολογίας (αμοιβές προσωπικού, συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες, λογισμικό/συνδρομές, εξοπλισμός γραφείου, δαπάνες δικτύωσης, δαπάνες προβολής κλπ.).

Γ. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (αμοιβές προς τρίτους, έξοδα φιλοξενίας, δαπάνες εκπαίδευσης κλπ.).

Δίνεται η δυνατότητα στους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος να δημοσιεύουν Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλους τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» «2021-2027» από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης και επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, δηλαδή η 9 η Απριλίου 2024.

 

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να υποβληθεί Σχέδιο Λειτουργίας της Μονάδας/Γραφείου ή του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο θα έχει τη μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου, και θα περιλαμβάνει:

  • Πρόβλεψη των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα αναπτύξει κάθε Φορέας ή/και το Δίκτυο για μία τετραετία
  • Τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης της οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων πόρων (π.χ. συμβούλων, παγίων, μετακινήσεων).
  • Προϋπολογισμό υλοποίησης του τετραετούς σχεδίου λειτουργίας της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.
  • Τεκμηρίωση βιωσιμότητας της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για μία τετραετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Αρχικά ο κάθε φορέας θα λάβει έως 85% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο θα αποδοθεί ύστερα από ενδιάμεση αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή, με βάση τους δείκτες που θα οριστούν στην Πρόσκληση και σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο ως άνω επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική.

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση.


Επικοινωνία 

Για σχόλια και παρατηρήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail προς:

ttos2021-2027@gsrt.gr με θέμα: Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα-Σχόλια και Παρατηρήσεις.

 

Δείτε την προδημοσίευση της Δράσης εδώ

Show Buttons
Hide Buttons