εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Εντάχθηκε το έργο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Εντάχθηκε το έργο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Εντάχθηκε το έργο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η ένταξη του ερευνητικού έργου της εταιρείας «Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας».

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 112.970.000€ και Δημόσια Δαπάνη 49.900.000€ αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Research Development and Innovation – RDI) καθώς και την πρώτη βιομηχανική παραγωγή (First Industrial Deployment – FID) καινοτόμων συσσωρευτών λιθίου.

Αποτελεί τμήμα Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)/ Important Project of Common European Interest (IPCEI)* για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών (European Battery Innovation – EuBatIn) που έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης «αλυσίδας αξίας» συσσωρευτών, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, τον σχεδιασμό και την κατασκευή στοιχείων και συστοιχιών συσσωρευτών έως την ανακύκλωση και τη διάθεσή τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ολόκληρου συνόλου τεχνολογικών επιτευγμάτων, που περιλαμβάνουν διαφορετικούς χημικούς τύπους στοιχείων συσσωρευτών και καινοτόμες διεργασίες παραγωγής, καθώς και άλλες καινοτομίες στην αλυσίδα αξίας των συσσωρευτών.

Περαιτέρω οφέλη του έργου αποτελούν η βελτίωση του αποτυπώματος CO2 της παραγωγής στοιχείων μπαταρίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  η μεταφορά γνώσεων που σχετίζονται με την μπαταρία σε νέες ή βελτιωμένες εφαρμογές και ο συντονισμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις μπαταρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα μπαταριών στην ΕΕ, ικανοποιώντας έτσι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Μπαταριών (European Battery Alliance) και του IPCEI.

Το έργο της Sunlight Group αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (RDI) καθώς και  την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη (FID) στον τομέα συσσωρευτών λιθίου.  Πέραν των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου, η εταιρεία θα επενδύσει σε ερευνητικές υποδομές τόσο στην Αθήνα, με την ίδρυση  ερευνητικού κέντρου, όσο και σε εργοστάσιο της εταιρείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης θα συνεργαστεί με ΑΕΙ και να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακά και διδακτορικά ερευνητών που θα κάνουν έρευνα σχετιζόμενη με τους στόχους του έργου.

Το συνολικό έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος θα συμβάλλει στην  επίτευξη μιας αξιακής αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την καθαρή και χαμηλών εκπομπών κινητικότητα και θα αναπτύξει τεχνολογίες και διεργασίες που υπερβαίνουν αυτές που είναι διαθέσιμες.

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ

Δείτε την Απόφαση ένταξης εδώ

Show Buttons
Hide Buttons