2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Αύριο, Πέμπτη 06 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00, ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση (εξαιρούνται του όρου οι επιχειρήσεις της Παρέμβασης ΙV), να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027) και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ).

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), στη Μονάδα Α’, στην ηλεκτρονική διεύθυνση erevno-kainotomo@gsrt.gr. Πληροφόρηση σχετικά με την Πρόσκληση της Δράσης παρέχεται επίσης από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο 801 11 36 300, από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr και δια ζώσης στην διεύθυνση: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα».

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο