εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων

Hμερομηνία Έκδοσης: 01/08/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 02/08/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/12/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 008

Προϋπολογισμός: 17.100.000,00 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι,Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι ή/και Επιστημονικά Ινστιτούτα ή/και ανάλογοι φορείς των έξι (6) Εθνικών Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων:
1. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ)/ Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας
3. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)/ Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ
4. Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών-ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ. Υ)
5. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)/ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
6. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος/Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ)
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων),για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΚΤ+» και των Δράσεων 4-4.4-05- 4-4.4-05: Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης Επιχειρήσεων.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω παρεμβάσεων για την βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής και ενίσχυσης δεξιοτήτων των εργαζομένων, που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στην αλλαγή.

Ειδικότερα, στόχος είναι να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές αλλαγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Πράσινης Μετάβασης, οι οποίες δημιουργούν νέα δυναμική στην οικονομία και νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ παράλληλα δημιουργούνται και νέες συνθήκες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, κυρίως ζήτηση για νέες γνώσεις και σύγχρονες νέου τύπου δεξιότητες και επαγγέλματα, για υποστήριξη του αναπροσανατολισμού των επιχειρήσεων προς νέες αγορές και την παραγωγή σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Πληροφορίες: Αντωνία Μαλανδράκη , 2131503645, Email: amalandraki@mou.gr

 


_

Συνημμένα Αρχεία

_

Πρόσκληση 

17/10/2023  2η τροποποίηση της Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
17/10/2023  1η τροποποίηση της Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
01/08/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
01/08/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων _

_

Αποφάσεις Ένταξης

12/04/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης της ανάπτυξης και εφαρμογής σύγχρονων στρατηγικών και εργαλείων για τη μεγέθυνση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων»
11/04/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης της προσαρμογής στην εφαρμογή καινοτομιών, την αξιοποίηση τεχνολογιών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη και την κυκλική οικονομία»
09/04/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογή δράσεων στήριξης της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ και του ανθρώπινου δυναμικού τους»
08/04/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας για το Λιανικό Εμπόριο»
01/02/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση, μετεξέλιξη και λειτουργία των σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων του ΙΝΣΕΤΕ, για ενημέρωση και διάχυση της πληροφόρησης στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους στον τουριστικό τομέα: GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD»

Show Buttons
Hide Buttons