2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Επιλογής των Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Επιλογής των Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Επιλογής των Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Έγκριση  μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας».

 Στόχος Πολιτικής 1 : «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ».

 Ειδικός Στόχος 1.3 : «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών»:

  • «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με κωδ. εξειδίκευσης 2-1.3-04 (συνημμένο 1)
  • «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» με κωδ. εξειδίκευσης 2-1.3-05 (συνημμένο 2)

 

 Απόφαση 6ης Γραπτής Διαδικασίας 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο