εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ανά ειδικό στόχο, συνολική αποτίμηση και Έκθεση Σύνθεσης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ανά ειδικό στόχο, συνολική αποτίμηση και Έκθεση Σύνθεσης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ανά ειδικό στόχο, συνολική αποτίμηση και Έκθεση Σύνθεσης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων»

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ανά ειδικό στόχο, συνολική αποτίμηση και Έκθεση Σύνθεσης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων».

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 125.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ποσοστού 24%, ποσού 30.000 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 155.000€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/11/2023 και ώρα14:00.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

CPV: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (CPV: 79400000-8 ) και συμπληρωματικά υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης (CPV:79411000 – 8).

Συγχρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 Συνημμένα Αρχεία

06/11/2023  Απόφαση και Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
06/11/2023  Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
06/11/2023  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Show Buttons
Hide Buttons