εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/05/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 03/06/2024 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2024 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 016

Προϋπολογισμός: 82.535.416,00€

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (Εμπορικούς Συλλόγους, Δήμους) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) (Επιμελητήρια) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΤΠΑ» και των Δράσεων «2-1.3-06- Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση».

Η Δράση αφορά στην ολοκλήρωση 64 τμηματοποιημένων πράξεων (β΄ φάση), που εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης «01-3c-1.4-16 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021, (σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα 1 «Λίστα Δικαιούχων Πράξεων Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – β’ φάση»).

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση επιδιώκεται η οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των εμπορικών κέντρων των πόλεων με συντονισμένες ενέργειες διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου και την δημιουργίας ενιαίας ταυτότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά, με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στις εμπορικές περιοχές των Δήμων, και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, Email: svisilia@mou.gr 

 


 

Συνημμένα Αρχεία

.

Πρόσκληση

15/05/2024  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/05/2024  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

 

Show Buttons
Hide Buttons