εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, διακόσιες εβδομήντα έξι (276) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 3.889.734,01€ εγκρίνονται και εβδομήντα δύο (72) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.991.171,65€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.019.285,55€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 1.585 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 22.837.829,63 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται στις 2.167 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 31.740.892,54€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 61.421.154,04€.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η 15.02.2023.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons