εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- σαράντα μία (41) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, είκοσι εννέα (29) αιτήσεις χρηματοδότησης, με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 5.079.256,61€ εγκρίνονται και δώδεκα (12) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 4.006.987,06€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.901.795,45€, απορρίπτονται.

Με την Απόφαση, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εκατόν δεκατέσσερα (114), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 18.456.525,73€ € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται σε διακόσιες δεκαεννέα (219) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 36.420.209,16€ και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 78.468.247,43€.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο