εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής επτακόσιες δέκα τέσσερις (714) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εξακόσιες οκτώ (608) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 40.991.574,46€ κρίνονται ως επιλέξιμες και εκατόν έξι (106) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 14.681.277,86€ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.801.536,02€, απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο (5.682) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 390.412.314,40€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα (6.819) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 479.435.338,36€ και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 1.022.729.789,08 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο