εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής χίλιες διακόσιες (1.200) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, χίλιες οκτώ (1.008) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 70.169.405,95 € κρίνονται ως επιλέξιμες και εκατόν ενενήντα δύο (192) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 28.271.607,44 και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 13.219.211,10 € απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (2.535) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 180.296.671,51 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης στη Δράση, ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες σαράντα έξι (3.046) αιτήσεις  χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 221.600.931,23 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 469.720.974,03 €.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο