εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, εκατόν πενήντα  (150) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εκατόν είκοσι πέντε (125) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 30.621.171,88€ εγκρίνονται και είκοσι πέντε (25) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 14.514.919,78€ απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»  ανέρχονται σε τετρακόσια πενήντα τρία (453) με συνολική δημόσια δαπάνη 115.469.807,07 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (564) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 320.524.417,17€ με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 122.255.222,82 €.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο