εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Στελέχωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Στελέχωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Στελέχωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»


Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τη ΜΟΔ Α.Ε., είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

• Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
• Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού 
• Τυποποιημένο βιογραφικό
• Αίτηση 

Show Buttons
Hide Buttons