2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Μελέτες – Αξιολογήσεις

2127 Ανταγωνιστικότητα

Μελέτες – Αξιολογήσεις

Μελέτες – Αξιολογήσεις

2127 ΑνταγωνιστικότηταΗμερομηνία Έκδοσης: 29/12/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/12/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/02/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 002

Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+

Η δράση αφορά σε:
– Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής δράσεων, σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027.
– Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοικονομικής Τεχνικής
– Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1056/2021, Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της ΠΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις.
– Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου

Το έργο είναι οριζόντιο και ο συνολικός προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 4.000.000 € (επιμεριζόμενος στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια).

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, Email: svisilia@mou.gr

 


 

Πρόσκληση

29/12/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
29/12/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης 

 

Αποφάσεις Ένταξης

18/01/2024   Τροποποίηση των Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας με κωδ. ΟΠΣ 6000520, 6000340 και 6000544 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1197 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
06/04/2023  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αξιολογήσεις – Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο