εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- δεκαπέντε (15) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, έντεκα (11) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη ΔΔ 1.775.307,39€ εγκρίνονται και τέσσερις (4) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 1.114.517,40€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 541.748,70€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εξήντα εννέα (69) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 10.860.217,38 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται σε εκατόν πενήντα πέντε (155) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 25.742.698,93 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 55.729.356,24€.

 

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons