εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, διακόσιες δώδεκα (212) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, εκατόν ογδόντα εννέα (189) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 59.980.123,80€ εγκρίνονται και είκοσι τρεις (23) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 17.075.467,38€ και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 8.122.518,67€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε επτακόσια εξήντα εννέα (769) με συνολική δημόσια δαπάνη 210.783.114,07€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε ενιακόσιες τριάντα έξι (936) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 573.474.522,26€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 265.850.631,31€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο