εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» η οποία αφορά σε επικαιροποιήσεις και διορθώσεις σε αριθμό ενοτήτων και παραρτημάτων όπως (ενδεικτικά): 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κλπ .

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Show Buttons
Hide Buttons