2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

2127 Ανταγωνιστικότητα

Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

2127 Ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/01/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/01/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2023 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Προϋπολογισμός: 2.000.000 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+

Η δράση αφορά σε:

–  Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κ.λπ.), όσο και στην κοινή γνώμη.
– Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση & παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
– Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας & Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία & κοινωνία.
– Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Το έργο είναι οριζόντιο και ο συνολικός προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 2.000.000 € (επιμεριζόμενος στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια).

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, Email: koukou@mou.gr

 


 

Πρόσκληση

11/01/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
11/01/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης 

 

Αποφάσεις Ένταξης

18/01/2024   Τροποποίηση των Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας με κωδ. ΟΠΣ 6000520, 6000340 και 6000544 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1197 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
27/04/2023  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημοσιότητα και Πληροφόρηση»

 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο